Dette er en rettslig bindende avtale mellom Conta Systemer AS (org.nr. 998 807 867 MVA) og deg som bruker nettjenesten Conta Faktura.

DEFINISJONER

Conta Faktura v/ Conta Systemer AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Conta Faktura tilbyr omtales som “Tjenesten”. Firmaet og/eller personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomenener conta-faktura.no og conta.no/faktura omtales som “Nettstedet”. Alle fakturaer, purringer, inkassovarsler og annet Bruker oppretter ved hjelp av Tjenesten kalles heretter “Dokumenter”. Denne avtalen omtales som “Brukeravtalen”.

GENERELT

Akseptert Brukeravtale utgjør, sammen med Brukers registrering på nettstedet og verifisering av e-postadressen, det samlede avtalegrunnlaget for bruk av Tjenesten. Brukeravtalen kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til en hver tid gjeldende versjonen kan leses her: conta-faktura.no/brukeravtale. Endringer som vil få større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

TJENESTEN

Conta Faktura er en gratis, nettbasert tjeneste for å generere, organisere og sende ut fakturaer, purringer, inkassovarsler, og for å sende ubetalte fakturaer til inkasso.

Tjenesten overholder de norske lovkravene for fakturering, bokføring og lagring av data og Dokumenter, og er følgelig ikke tilpasset lover og regler i andre land enn Norge.

Bruker får ved aksept av Brukeravtalen tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet. Bruker står selv som utsteder av alle Dokumenter, og har dermed det overordnede ansvaret for innhold i Dokumenter som sendes ved bruk av Tjenesten.

Programvaren fungerer på PC, Mac og Linux. En PDF-leser som f.eks. Adobe Reader e.l. kreves for å kunne åpne og skrive ut tjenestens Dokumenter.

PRISER OG BETALING

Tjenesten er gratis og har ingen skjulte avgifter. Den inkluderer kostnadsfri brukersupport på e-post. Tilleggstjenester som tilbys mot betaling er tydelig merket. Postlegging av Dokumenter på papir via Tjenesten kan forskuddsbetales med betalingskort (“påfyll av Conta-kreditt”). Fakturering av enkelte andre ekstratjenester kan skje etterskuddsvis med vanlig faktura. Faktura fra Tilbyder til Bruker sendes på e-post hvis det ikke foreligger avtale om noe annet.

Beløp som betales inn ved kjøp av Conta-kreditt er gyldig i 24 måneder. Restbeløp som eventuelt slettes etter periodens utløp refunderes ikke. Kjøp av ekstratjenester er kun knyttet til firmaet man er innlogget på når betalingen skjer. Kreditt kan ikke overføres fra en type tjeneste (f.eks. postlegging) til en annen (f.eks. kredittsjekk), eller fra ett firma til et annet. Unntak gjelder ved fusjon eller omdanning, eller hvis Bruker legger ned et firma og starter et nytt som har nøyaktig samme eierfordeling. Conta-kreditt kan overføres ved fremvisning av firmaattest og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

Ved å akseptere Brukeravtalen godtar Bruker fullt betalingsansvar for ekstratjenester som eventuelt benyttes i brukerkontoen. På grunn av produktenes natur er alle kjøp og betalinger endelige og refunderes ikke. Det er ingen angre- eller reklamasjonsrett. Dette gjelder både forhåndsbetalte og etterskuddsbetalte ekstratjenester.

Transaksjoner med betalingskort går via en sikker kobling. Conta Systemer AS har ikke tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent sendes det kvittering på e-post. Denne kvitteringen blir også tilgjengelig fra liste under Innstillinger > Conta-kreditt. Hvis kjøpet blir avvist kan det være en feil med kortet (det er sperret, for lite på konto, o.l.), eller automatiske sikkerhetssjekker kan ha avvist kortet. Sjekk med kortutsteder før Conta Systemer AS kontaktes. Conta Systemer AS har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

Priser oppgitt på Nettstedet er eks. merverdiavgift, med mindre annet er opplyst. Alle fakturaer fra Tilbyder har betalingsfrist 14 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Dersom eventuelle fakturaer fra Tilbyder ikke er betalt innen rimelig frist, står Tilbyder fritt til å stenge Brukers tilgang til Tjenesten. Dette gjelder også ved fakturaer som gjelder andre tjenester enn Conta Faktura. Andre Conta-tjenester som er integrert med Conta Faktura vil bli stengt samtidig, da disse kjører på samme database. Ubetalt faktura fra f.eks. Conta Inkasso vil derfor medføre at også tilgangen til Conta Faktura stenges, og motsatt.

MISBRUK AV TJENESTEN

Tilbyder kommer uten varsel til å utestenge fra Tjenesten Brukere som sender ut ubegrunnede eller falske fakturakrav, eller på annen måte manipulerer Tjenesten, Dokumenter, saksgangen, el.l. Det samme gjelder Brukere som har brukt Tjenesten med falsk identitet, har forsøkt å hacke Tjenesten eller Nettstedet, eller driver virksomhet Tilbyder finner etisk problematisk eller uønsket av andre grunner.

Brukere som har kjøpt Pluss-pakken forplikter seg til å ikke laste opp irrelevante filer som filmer, musikk, m.v., eller filer som er skadelige, piratkopierte, eller på annen måte bryter norsk lov. Pluss-pakken tilbyr ubegrenset opplasting av datafiler, noe som kun gjelder for relevante filer knyttet til regnskap, faktura, dokumentasjon av kundeforhold (kontrakter, timelister, o.l.), og dokumentasjon av planlagte eller utførte salg/tjenester. Tilbyder står fritt til å utestenge Brukere som bryter disse bestemmelsene.

Se forøvrig punktet om utestengelse ved ubetalt faktura under «Priser og betaling».

BRUKEROPPLYSNINGER, SIKKERHET, M.M.

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Når Bruker registerer seg på Nettstedet, oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Tilbyder trenger for å identifisere Bruker i forbindelse med kundeservice og evt. fakturering av ekstratjenester.

Tilbyder verken selger eller bytter bort person- eller firmaopplysninger til tredjepart. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Nettstedet, Tilbyder og/eller Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres.

Ingen informasjon om Bruker deles eller selges videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester Bruker eksplisitt har bedt om, eller når Tilbyder har ditt samtykke. Brukers e-postadresse brukes til å sende registreringsopplysninger, påminnelser, og annet som er en vesentlig del av funksjonaliteten i Tjenesten. Tilbyder vil også kunne sende viktige meldinger om Tjenesten, og nyheter og tilbud som gjelder Tjenesten eller andre relevante tjenester fra Tilbyder. Det er mulig for Bruker å regulere hvilke e-poster man ønsker å motta under fanen “Innstillinger”.

Datasikkerhet ivaretas blant annet ved 256-bits SSL-kryptering av all datatrafikk ut og inn fra datatjeneren. Alle Dokumenter blir oppbevart samtidig på flere forskjellige filtjenere på flere forskjellige fysiske lokasjoner. Alle data og Dokumenter lagres innenfor EU-området.

Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database. Tilbyder forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten som beskrevet under punktet «Misbruk av Tjenesten», hvis det foreligger en rettskraftig dom og/eller offentlig oppnevnt bobestyrer e.l. krever det i forbindelse med konkurs eller oppbud. Tilbyder plikter dessuten å levere ut opplysninger til Skatteetaten hvis de ber om dette, i henhold til ligningsloven §6-2, merverdiavgiftsloven §16-2 og skattebetalingsloven §15-14 tredje ledd.

Ved enkelte henvendelser til kundeservice trenger Tilbyder tilgang til Brukers konto for å hjelpe. I slike tilfeller utgjør e-post sendt fra samme adresse som ble brukt ved registrering samtykke til innsyn i Brukers data. Tilbyder vil be om at Bruker identifiserer seg med kopi av bilde-ID (pass, førerkort, bankkort med bilde) dersom Bruker ikke lenger kan ta kontakt fra en e-postadresse som er registrert i Tjenestens database.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Tilbyder gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste. Bruker holder likevel Tilbyder ansvarsfri ved eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer m.v. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder eller data (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten som eventuelt manglende mulighet sådan, samt uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data.

Tilbyder er ikke ansvarlig for de data Bruker legger inn i Tjenesten eller for de Dokumenter Bruker genererer ved hjelp av Tjenesten.

Bruker har eneansvar for å oppbevare regnskapsdokumentasjon som genereres ved bruk av Tjenesten på en måte som tilfredsstiller lovmessige krav, og for at denne dokumentasjonen blir innberettet til myndighetene slik lover og regler krever.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker eller tredjepart.

Bruker kan velge å benytte Tjenestens innebygde funksjon for postlegging og frankering av Dokumenter via brevpost. Til forsendelsen benyttes Posten Norge. Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for at brevene som postlegges og sendes gjennom Tjenesten ikke ankommer adressaten, eller indirekte følger av dette.

Tilbyder gir ingen refusjon eller reklamasjonsrett for produktkjøp som er gjort gjennom Brukers konto, jf. punktet “Priser og betaling”.

For å kunne få full nytte av tjenestens Pluss-pakke, som er en betalingsmodul med blant annet KID-funksjonalitet, må Brukers firma ha en bankkonto som støtter KID/OCR. Årsgebyr og transaksjonsgebyr kan komme i tillegg, og varierer fra bank til bank. Behandlingstid hos banken og hos Nets for opprettelse av KID-avtale er vanligvis et par uker. Denne tiden er inkludert i abonnementsperioden. Tilbyder har ikke ansvar for behandlingstid, leveransekvalitet, tekniske problemer, e.l. hos eksterne aktører. Kostnader med bankkontoen er ikke inkludert i prisen som betales for Pluss-pakken.

FORCE MAJEURE

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder (men ikke begrenset til) skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selska i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Tilbyders eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Sist oppdatert 23. mai 2016